గే పాత్ర నుంచి బయటకి వచ్చి "నారి నారి నడుమ మురారి" అంటున్న నాగ శౌర్య

Breaking News